Gea Drenthe: voor hobby geologen in Drenthe

Excursie reglement

Bord met waarschuwing voor gevaar. Groeve Kallenhardt 2021
Bord met waarschuwing voor gevaar. Groeve Kallenhardt 2021

Deelnemersreglement excursies

Stichting Gea Logo
Stichting Gea
Gea Logo transparant
Gea kring Drenthe

Hieronder staat het deelnemersreglement excursies van de stichting Gea.

Alle deelnemers aan excursies van Gea Drenthe zijn gebonden aan dit reglement.

Reglement voor het deelnemen aan een Kring- en/of Werkgroep excursie van Stichting Geologische Aktiviteiten. Dit regelement is onderdeel van het GEA “EXCURSIE ORGANISATIEREGLEMENT”

1. De excursie staat onder leiding van een excursieleider wiens aanwijzingen stipt opgevolgd moeten worden.

2a. Het is deelnemers niet toegestaan in andere delen van de groeven en/of terreinen te komen die niet het doel van de excursie vormen of die aangewezen zijn als “verboden gebied”. Stichting GEA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen in strijd met dit artikel.

2b. Bij excursies naar musea/bedrijven/manifestaties e.d. is het deelnemers niet toegestaan zich op plekken/plaatsen/terreinen te begeven die nadrukkelijk niet tot het bezoekersgebied behoren. De excursieleiding geeft hierover duidelijke informatie.

3a. De excursie begint op het moment dat de excursieleiding dit aangeeft. Op dat moment wordt de presentielijst door de deelnemers geparafeerd. Een excursie eindigt wanneer de excursieleiding dit bekend maakt. Direct nadat de excursieleiding het einde heeft aangekondigd melden de deelnemers zich bij de excursieleiding voor het paraferen van de deelnemerslijst .

3b. Het is mogelijk dat de ontvangende partij (groeve-eigenaar, grondbezitter) aanvullende eisen stelt aan de registratie van de deelnemers.

3c. De excursieleider bepaalt het einde van een bezoek.

3d. Het is deelnemers niet toegestaan langer op het excursie terrein te verblijven nadat de excursieleider het einde van de excursie heeft aangekondigd. Men is verplicht zich bij de vertrekkende groep aan te sluiten.

3e. Indien deelnemers het excursie terrein voortijdig willen verlaten, dienen zij de excursieleider hiervan, met opgave van reden, in kennis te stellen.

3f. Stichting GEA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt vanaf een half uur nadat het bericht van het einde van de excursie is geannonceerd.

4. Deelnemers aan een excursie in een groeve of soortgelijke terreinen zijn verplicht beschermende kleding te dragen, tenminste bestaande uit: veiligheidshelm, handschoenen, stevige gesloten schoenen en een veiligheidsbril. Deelnemers aan een in dit lid bedoelde excursie zijn zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van hun gereedschappen en overige materialen.

5. Voor bijzondere excursies kunnen extra veiligheidsvoorwaarden en/of uitrustingseisen worden gesteld.

6. Deelnemers aan een excursie zijn verplicht hun aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimumbedrag van 1.000.000 euro’s (WA voor particulieren). De aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting GEA biedt secundaire dekking voor kring-/werkgroep leden, hun gezinsleden en met hun in gezinsverband levende personen.

7. Indien een deelnemer schade veroorzaakt tijdens de excursie zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de betreffende deelnemer

8. Het “DEELNEMERSREGLEMENT” is onderdeel van “REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN EXCURSIES DOOR KRINGEN EN WERKGROEPEN VAN DE STICHTING GEOLOGISCHE AKTIVITEITEN”. Een deelnemer aan een excursie heeft het recht om het ORGANISATIEREGLEMENT te mogen inzien.

9. informatie over de verzekeringen.

VERZEKERINGEN BIJ STICHTING GEOLOGISCHE AKTIVITEITEN

Aansprakelijkheidsverzekering

Dit is een verzekering voor aansprakelijkheid tegenover derden voor alle personen, waarbij sprake is van ondergeschiktheid ten opzichte van de stichting. In geval van schade moet er ook gekeken worden of de stichting zelf aansprakelijk is. Onderlinge schade is niet automatisch verzekerd, dit wordt per geval bekeken. De schade moet zijn veroorzaakt tijdens werkzaamheden/handelingen voor de stichting en die werkzaamheden/handelingen moeten gerelateerd zijn aan de opdracht van de stichting cq het doel van de activiteit zoals omschreven door Stichting GEA. Voor deze verzekering geldt dat de aansprakelijkheid alleen verzekerd is voor zover een andere verzekering daarvoor geen dekking biedt. Per gebeurtenis is maximaal € 2.500.000 verzekerd, per jaar maximaal € 5.000.000. Per gebeurtenis is het eigen risico € 100.

Wie zijn verzekerd? De kringleden, ereleden, leden van het stichtingsbestuur en alle functionarissen die door de stichting zijn aangewezen om werkzaamheden te verrichten die verband houden met de activiteiten van de stichting. Voor de kringleden zijn ook hun gezinsleden verzekerd; onder gezinsleden worden verstaan: echtgenoot, geregistreerd partner, met hen inwonende minderjarige kinderen, meerderjarige ongehuwde kinderen die inwonen of voor studie uitwonend zijn, hun ouders, grootouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen.

LET OP: Alle introducees of genodigden vallen niet onder deze verzekering van de Stichting GEA.

Collectieve ongevallenverzekering

Wie zijn er verzekerd? In principe dezelfde mensen die in de aansprakelijkheidsverzekering genoemd zijn. Functionarissen die incidenteel opdracht krijgen werkzaamheden voor de stichting te doen (denk aan beursmedewerkers) worden dan als “tijdelijke” Kringleden gezien.

Wanneer is men verzekerd? Tijdens door GEA georganiseerde activiteiten die onder toezicht van de stichting worden verricht. Ook tijdens de reis naar en van de locatie waar de activiteiten plaats vinden is men verzekerd. Er is geen sprake van een 24uurs dekking!

Dekkingsgebied: werelddekking

Waarvoor is men verzekerd? € 7.500 bij overlijden € 15.000 bij blijvende, volledige invaliditeit (maximum)